Nawigacja

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Autor : Dagmara Wojtasiak
Opublikowane przez : Adam Sobestyanczyk

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

 

Dostępność

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej aktualizacji:

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi:

https://lodz.gum.gov.pl/

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi: https://bip.lodz.gum.gov.pl/

Data oświadczenia:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem niektórych elementów.

 

Treści niedostępne

Część plików nie jest dostępna cyfrowo. Niektóre artykuły nie posiadają odpowiedniej struktury nagłówkowej.

 

Wyłączenia

Niektóre materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub mają charakter archiwalny.

Deklarację sporządzono: 23 sierpnia 2021

Deklarację poddano aktualizacji: 31 sierpnia 2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy
o kontakt.

adres:

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

ulica Narutowicza 75

90-132 Łódź

e-mail:

oum.lodz@poczta.gum.gov.pl

telefon:

42 678 70 92

 

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać mailowo.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Koordynator do spraw dostępności.

Koordynator do spraw dostępności:

Barbara Siekielska

e-mail:

oum.lodz@poczta.gum.gov.pl

telefon:

42 678 70 69

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Można na przykład odczytać niedostępny cyfrowo dokument. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony internetowej oraz sposób kontaktu. Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie. Podmiot publiczny informuje kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Termin realizacji żądania nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jeżeli podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę. Skarga może być złożona w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Skargę można złożyć do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi:

Paweł Sarek

e-mail:

oum.lodz@poczta.gum.gov.pl

telefon:

42 678 70 69

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

adres:

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

ulica Narutowicza 75

90-132 Łódź

 

Opis dostępności wejścia do budynku, strefy klienta oraz toalety

Siedziba Urzędu oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną zamontowaną na elewacji budynku po prawej stronie drzwi do obiektu. Do budynku Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe mieszczące się na parterze od strony ulicy Tramwajowej. Po prawej stronie drzwi znajduje się dzwonek dla klientów na wysokości 137 centymetrów. Drzwi wejściowe zewnętrzne mają 90 centymetrów szerokości. Możliwe jest otwarcie drugiego skrzydła drzwi. Po otwarciu drugiego skrzydła drzwi wejście ma 149 centymetrów szerokości. Za drzwiami wejściowymi znajduje się wiatrołap o długości 118 centymetrów i szerokości 164 centymetrów. Z wiatrołapu do głównego holu prowadzą drzwi wewnętrzne o takich samych wymiarach co drzwi zewnętrzne.

Po wejściu do budynku goście i interesanci obsługiwani są przez pracowników Punktu Obsługi Klienta. Punkt Obsługi Klienta znajduje się na parterze po prawej stronie drzwi wewnętrznych budynku A. Pełna obsługa klientów odbywa się w Punkcie Obsługi Klienta.
Na życzenie klienta pracownik Punktu Obsługi Klienta może wezwać pracowników poszczególnych wydziałów, referatów oraz innych instytucji.

Na parterze w budynku A znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością. Toaleta znajduje się po lewej stronie na końcu korytarza na wprost drzwi wejściowych. W toalecie są zamontowane poręcze dla osób z niepełnosprawnością. W toalecie nie ma przycisku alarmowego.

 

Opis dostępności budynków, schodów oraz wind

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi mieści się w budynkach A i B. Budynek A ma 8 pięter. Budynek B ma 3 piętra. Budynki są ze sobą połączone na parterze oraz na 1 piętrze.

Na terenie Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi znajdują się dwa niezależne Urzędy.

W budynku A na 7 piętrze znajduje się Polski Komitet Normalizacyjny.
W budynku B na 3 piętrze znajduje się Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Łodzi.

W budynku A znajdują się 2 windy osobowe. Windy jeżdżą od parteru do 7 piętra. Windy nie są przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnością.

W budynku B znajduje się 1 winda towarowa. Winda jeździ od parteru do 3 piętra. Winda nie jest przeznaczona do przewozu osób.

Kasa Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi znajduję się na 2 piętrze w budynku A. Pracownik Punktu Obsługi Klienta wzywa pracownika Kasy do Punktu Obsługi Klienta.

Przed głównym wejściem do budynku brakuje systemu nawigacyjno- informacyjnego naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Schody w budynkach A i B nie są przystosowane dla osób niewidomych, słabowidzących oraz z niepełnosprawnością ruchową.

W budynkach A i B nie ma oznaczeń w alfabecie Braille oraz oznaczeń kontrastowych.

 

Opis dostępności parkingu

Parking Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi znajduje się od wschodniej strony budynku A przy ulicy Tramwajowej. Parking jest utwardzony. Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Pomiędzy parkingiem a chodnikiem prowadzącym do Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi nie ma podjazdu. Najbliższy podjazd znajduje się przy chodniku od strony ulicy Tramwajowej.

 

Opis dostępności pętli indukcyjnych

W budynkach Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi jest zainstalowana pętla indukcyjna.

 

Opis dostępności możliwości skorzystania z tłumacza migowego

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi posiada możliwość zapewnienia tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby mailem lub faksem.

e-mail: oum.lodz@poczta.gum.gov.pl

fax: 42 678 37 68

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynków A i B można wejść z psem asystującym.

Pies powinien być wyposażony w uprząż.
Osoba niepełnosprawna powinna posiadać certyfikat potwierdzający statut psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Możliwość wejścia na teren Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Osoba z niepełnosprawnością nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 

Ogólny kontakt do Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi

e-mail: oum.lodz@poczta.gum.gov.pl 

telefon: 42 678 70 69

fax: 42 678 37 68

 

Wydział Zamiejscowy w Łowiczu

 

Dostępność architektoniczna

adres:

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

Wydział Zamiejscowy w Łowiczu

ulica Browarna 12

99-400 Łowicz

 

Opis dostępności wejścia do budynku, strefy klienta oraz toalety

Przed głównym wejściem do Wydziału Zamiejscowego w Łowiczu znajduje się furtka o szerokości 102 centymetrów. Odległość od furtki do drzwi wejściowych wynosi 270 centymetrów. Przed drzwiami wejściowymi zewnętrznymi znajduje się próg o wysokości 11 centymetrów. Drzwi wejściowe zewnętrzne są jednoskrzydłowe i zadaszone. Drzwi wejściowe zewnętrzne mają 90 centymetrów szerokości. Po prawej stronie drzwi wejściowych zewnętrznych umieszczona jest tablica z nazwą obiektu. Wejście jest oświetlone. Po przekroczeniu drzwi wejściowych zewnętrznych znajduje się wiatrołap o długości 250 centymetrów i długości 250 centymetrów. W wiatrołapie mieści się poczekalnia dla klientów. Za drzwiami wejściowymi zewnętrznymi po lewej stronie są drzwi wewnętrzne numer 1 o szerokości 74 centymetrów. Za drzwiami wewnętrznymi numer 1 znajduje się korytarz o długości 194 centymetrów. Na końcu korytarza jest 9 centymetrowe obniżenie powierzchni podłoża. Na wprost od obniżenia posadzki znajduje się korytarz o długości 227 centymetrów prowadzący do drzwi wewnętrznych numer 2 o szerokości 80 centymetrów. W świetle drzwi wewnętrznych numer 2 jest próg o wysokości 3 centymetrów. Za drzwiami wewnętrznymi numer 2 po lewej stronie mieszczą się drzwi wewnętrzne numer 3 o szerokości 80 centymetrów. Za drzwiami wewnętrznymi numer 3 znajduje się Punkt Obsługi Klienta oraz Kasa Wydziału Zamiejscowego w Łowiczu. W Punkcie Obsługi Klienta odbywa się pełna obsługa klientów. Lada obsługowa w Punkcie Obsługi Klienta ma wysokość 111 centymetrów.
Na życzenie klienta pracownik Punktu Obsługi Klienta może wezwać pracowników poszczególnych pracowni.

W urzędzie nie ma przystosowanej toalety dla osób z niepełnosprawnością. Toaleta znajduje się na 1 piętrze. Do toalety prowadzą schody znajdujące się po lewej stronie korytarza za drzwiami wewnętrznymi numer 1. W razie potrzeby pracownik Punktu Obsługi Klienta udziela pomocy w dotarciu do toalety.

 

Opis dostępności budynku oraz schodów

Przed głównym wejściem do budynku brakuje systemu nawigacyjno- informacyjnego naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy drzwiach wejściowych zewnętrznych nie ma dzwonka dla osób z niepełnosprawnością.
W budynku Wydziału Zamiejscowego w Łowiczu nie ma wind osobowych, wind dla osób z niepełnosprawnością, wind towarowych ani podjazdów dla osób z niepełnosprawnością.

Schody w budynku nie są przystosowane dla osób niewidomych, słabowidzących oraz z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille oraz oznaczeń kontrastowych.

 

Opis dostępności parkingu

Parking Wydziału Zamiejscowego w Łowiczu znajduje się za bramą wjazdową od strony ulicy Browarnej. Parking jest utwardzony. Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

 

Opis dostępności pętli indukcyjnych

W budynku Wydziału Zamiejscowego w Łowiczu jest zainstalowana pętla indukcyjna.

 

Opis dostępności możliwości skorzystania z tłumacza migowego

Wydział Zamiejscowy w Łowiczu posiada możliwość zapewnienia tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby mailem lub faksem.

e-mail: oum.lodz.lowicz@poczta.gum.gov.pl

fax: 46 837 43 64

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku Wydziału Zamiejscowego w Łowiczu można wejść z psem asystującym.

Pies powinien być wyposażony w uprząż.
Osoba niepełnosprawna powinna posiadać certyfikat potwierdzający statut psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Możliwość wejścia na teren Wydziału Zamiejscowego w Łowiczu nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Osoba z niepełnosprawnością nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 

Ogólny kontakt do Wydziału Zamiejscowego w Łowiczu

e-mail: oum.lodz.lowicz@poczta.gum.gov.pl 

telefon:  46 837 43 64

fax: 46 837 43 64

 

Wydział Zamiejscowy w Kielcach

 

Dostępność architektoniczna

adres:

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

Wydział Zamiejscowy w Kielcach

ulica Świętego Leonarda 14

25-311 Kielce

 

Opis dostępności wejścia do budynku, strefy klienta oraz toalety

Wejście główne do Wydziału Zamiejscowego w Kielcach znajduje się od strony parkingu nieutwardzonego przy ulicy Świętego Leonarda. Do parkingu prowadzi chodnik. Przed drzwiami wejściowymi zewnętrznymi jest podwyższenie o wysokości 14 centymetrów. Drzwi wejściowe zewnętrzne są jednoskrzydłowe. Drzwi wejściowe zewnętrzne mają szerokość 85 centymetrów. Wejście główne jest zadaszone. Po prawej stronie drzwi wejściowych zewnętrznych umieszczona jest tablica z nazwą obiektu. Obiekt posiada oświetlenie zewnętrzne uruchamiane przy pomocy czujnika ruchu. Za drzwiami wejściowymi zewnętrznymi po lewej stronie znajduje się Punkt Obsługi Klienta oraz Kasa. Lada obsługowa w Punkcie Obsługi Klienta ma wysokość 82 centymetrów. Naprzeciwko Punktu Obsługi Klienta znajduje się poczekalnia dla klientów.
W Punkcie Obsługi Klienta odbywa się pełna obsługa klientów.
Na życzenie klienta pracownik Punktu Obsługi Klienta może wezwać pracowników poszczególnych pracowni.
W urzędzie nie ma przystosowanej toalety dla osób z niepełnosprawnością. W razie potrzeby pracownik Punktu Obsługi Klienta udziela pomocy w dotarciu do toalety.

 

Opis dostępności budynku oraz schodów

Przed głównym wejściem do budynku brakuje systemu nawigacyjno- informacyjnego naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy drzwiach wejściowych zewnętrznych nie ma dzwonka dla osób z niepełnosprawnością.
W budynku Wydziału Zamiejscowego w Kielcach nie ma wind osobowych, wind dla osób z niepełnosprawnością, wind towarowych ani podjazdów dla osób z niepełnosprawnością.

Schody w budynku nie są przystosowane dla osób niewidomych, słabowidzących oraz z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille oraz oznaczeń kontrastowych.

 

Opis dostępności parkingu

Przy ulicy Świętego Leonarda znajduje się nieutwardzony, płatny parking. Wydział Zamiejscowy w Kielcach nie jest właścicielem parkingu. Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

 

Opis dostępności pętli indukcyjnych

W budynku Wydziału Zamiejscowego w Kielcach jest zainstalowana pętla indukcyjna.

 

Opis dostępności możliwości skorzystania z tłumacza migowego

Wydział Zamiejscowy w Kielcach posiada możliwość zapewnienia tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby mailem lub faksem.

e-mail: oum.lodz.kielce@poczta.gum.gov.pl

fax: 41 344 19 86

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku Wydziału Zamiejscowego w Kielcach można wejść z psem asystującym.

Pies powinien być wyposażony w uprząż.
Osoba niepełnosprawna powinna posiadać certyfikat potwierdzający statut psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Możliwość wejścia na teren Wydziału Zamiejscowego w Kielcach nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Osoba z niepełnosprawnością nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 

Ogólny kontakt do Wydziału Zamiejscowego w Kielcach

e-mail: oum.lodz.kielce@poczta.gum.gov.pl 

telefon: 41 344 29 75

fax: 41 344 19 86

 

Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim

 

Dostępność architektoniczna

adres:

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim

ulica Śląska 13

97-300 Piotrków Trybunalski

 

Opis dostępności wejścia do budynku, strefy klienta oraz toalety

Przed głównym wejściem do Wydziału Zamiejscowego w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się furtka o szerokości 102 centymetrów. Odległość od furtki do drzwi wejściowych wynosi 7 metrów. Drzwi wejściowe zewnętrzne są jednoskrzydłowe. Drzwi wejściowe zewnętrzne mają szerokość 100 centymetrów. Wejście jest zadaszone i oświetlone. Po prawej stronie drzwi zewnętrznych umieszczona jest tablica z nazwą obiektu.

Za drzwiami wejściowymi do obiektu znajduje się poczekalnia dla klientów o długości 350 centymetrów i szerokości 250 centymetrów.

Na wprost drzwi wejściowych znajduje się przejście o szerokości 100 centymetrów. Za przejściem znajdują się Punkt Obsługi Klienta oraz kasa Urzędu.

W Punkcie Obsługi Klienta odbywa się pełna obsługa klientów. Lada obsługowa w Punkcie Obsługi Klienta ma wysokość 70 centymetrów.
Na życzenie klienta pracownik Punktu Obsługi Klienta może wezwać pracowników poszczególnych pracowni.
W urzędzie nie ma przystosowanej toalety dla osób z niepełnosprawnością. W razie potrzeby pracownik Punktu Obsługi Klienta udziela pomocy w dotarciu do toalety.

Toaleta znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego do obiektu.

 

Opis dostępności budynku oraz schodów

Przed głównym wejściem do budynku brakuje systemu nawigacyjno- informacyjnego naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy drzwiach wejściowych zewnętrznych nie ma dzwonka dla osób z niepełnosprawnością.
W budynku Wydziału Zamiejscowego w Piotrkowie Trybunalskim nie ma wind osobowych, wind dla osób z niepełnosprawnością, wind towarowych ani podjazdów dla osób z niepełnosprawnością.

Schody w budynku nie są przystosowane dla osób niewidomych, słabowidzących oraz z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille oraz oznaczeń kontrastowych.

 

Opis dostępności parkingu

Przy ulicy Wiślanej za bramą wjazdową znajduje się utwardzony parking. Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Z parkingu na chodnik prowadzący do Wydziału Zamiejscowego w Piotrkowie Trybunalskim nie ma podjazdu. Przed bramą wjazdową znajduje się podjazd.

 

Opis dostępności pętli indukcyjnych

W budynku Wydziału Zamiejscowego w Piotrkowie Trybunalskim jest zainstalowana pętla indukcyjna.

 

Opis dostępności możliwości skorzystania z tłumacza migowego

Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim posiada możliwość zapewnienia tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby mailem lub faksem.

e-mail: oum.lodz.piotrkow@poczta.gum.gov.pl

fax: 44 649 55 69

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku Wydziału Zamiejscowego w Piotrkowie Trybunalskim można wejść z psem asystującym.

Pies powinien być wyposażony w uprząż.
Osoba niepełnosprawna powinna posiadać certyfikat potwierdzający statut psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Możliwość wejścia na teren Wydziału Zamiejscowego w Piotrkowie Trybunalskim nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Osoba z niepełnosprawnością nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 

Ogólny kontakt do Wydziału Zamiejscowego w Piotrkowie Trybunalskim

e-mail: oum.lodz.piotrkow@poczta.gum.gov.pl 

telefon: 44 649 55 69

fax: 44 649 55 69

 

Wydział Zamiejscowy w Zduńskiej Woli

 

Dostępność architektoniczna

adres:

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

Wydział Zamiejscowy w Zduńskiej Woli

ulica Zakopiańska 4

98-220 Zduńska Wola

 

Opis dostępności wejścia do budynku, strefy klienta oraz toalety

Przed głównym wejściem do Wydziału Zamiejscowego w Zduńskiej Woli znajduje się furtka o szerokości 93 centymetrów oraz 4 stopniowe schody zewnętrzne. Schody te są wyposażone w poręcz z prawej strony.

Odległość od furtki do schodów zewnętrznych wynosi 135 centymetrów.

Drzwi wejściowe zewnętrzne są dwuskrzydłowe. Jedno skrzydło drzwi ma 81 centymetrów szerokości. Możliwe jest otwarcie drugiego skrzydła drzwi. Po otwarciu drugiego skrzydła drzwi wejście ma 120 centymetrów szerokości.

Po lewej stronie drzwi zewnętrznych umieszczona jest tablica z nazwą obiektu. Wejście jest zadaszone.

Za drzwiami wejściowymi znajduje się poczekalnia dla klientów o długości 245 centymetrów i szerokości 224 centymetrów.

Za drzwiami wejściowymi po lewej stronie znajduje się Punkt Obsługi Klienta oraz Kasa. W Punkcie Obsługi Klienta odbywa się pełna obsługa klientów. Lada obsługowa w Punkcie Obsługi Klienta ma wysokość 108 centymetrów.
Na życzenie klienta pracownik Punktu Obsługi Klienta może wezwać pracowników poszczególnych pracowni.
W urzędzie nie ma przystosowanej toalety dla osób z niepełnosprawnością. W razie potrzeby pracownik Punktu Obsługi Klienta udziela pomocy w dotarciu do toalety.

Toaleta znajduje się na parterze. Dojście do toalety prowadzi przez pomieszczenie biurowe dla pracowników oraz dwie pary drzwi wewnętrznych o szerokościach 93 centymetry i 79 centymetrów.

 

Opis dostępności budynku oraz schodów

Przed głównym wejściem do budynku brakuje systemu nawigacyjno- informacyjnego naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy drzwiach wejściowych zewnętrznych nie ma dzwonka dla osób z niepełnosprawnością.
W budynku Wydziału Zamiejscowego w Zduńskiej Woli nie ma wind osobowych, wind dla osób z niepełnosprawnością, wind towarowych ani podjazdów dla osób z niepełnosprawnością.

Schody w budynku nie są przystosowane dla osób niewidomych, słabowidzących oraz z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille oraz oznaczeń kontrastowych.

 

Opis dostępności parkingu

Przy ulicy Browarnej znajduje się utwardzony parking. Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Z parkingu na chodnik prowadzący do Wydziału Zamiejscowego w Zduńskiej Woli nie ma podjazdu. Parking mieszczący za bramą wjazdową przeznaczony jest przede wszystkim dla pojazdów służbowych, pracowników oraz dla różnego rodzaju dostaw i firm serwisowych.

 

Opis dostępności pętli indukcyjnych

W budynku Wydziału Zamiejscowego w Zduńskiej Woli jest zainstalowana pętla indukcyjna.

 

Opis dostępności możliwości skorzystania z tłumacza migowego

Wydział Zamiejscowy w Zduńskiej Woli posiada możliwość zapewnienia tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby mailem lub faksem.

e-mail: oum.lodz.kielce@poczta.gum.gov.pl

fax: 41 344 19 86

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku Wydziału Zamiejscowego w Zduńskiej Woli można wejść z psem asystującym.

Pies powinien być wyposażony w uprząż.
Osoba niepełnosprawna powinna posiadać certyfikat potwierdzający statut psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Możliwość wejścia na teren Wydziału Zamiejscowego w Zduńskiej Woli nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Osoba z niepełnosprawnością nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 

Ogólny kontakt do Wydziału Zamiejscowego w Zduńskiej Woli

e-mail: oum.lodz.zdunskawola@poczta.gum.gov.pl 

telefon: 43 823 32 00

fax: 43 823 32 00

 

 

Procedura składania wniosku o zapewnienie dostępności w Okręgowym Urzędzie Miar w Łodzi:

 

Na mocy  art. 30 ust. 1.  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, osoba ze szczególnymi potrzebami (dalej zwana wnioskodawcą) lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

Wniosek o zapewnienie dostępności kierowany jest do podmiotu publicznego z którego działalnością związane jest żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek musi zawierać następujące elementy:

1. dane kontaktowe wnioskodawcy;

2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;

3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.  

Podmiot, do którego kierowany jest wniosek o zapewnienie dostępności ma 14 dni na zapewnienie dostępności w zakresie zawartym we wniosku. W szczególnych przypadkach, po uprzednim skontaktowaniu się z wnioskodawcą i podaniu przyczyny opóźnienia, podmiot może wyznaczyć inny termin na zapewnienie dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Zapewnienie dostępności cyfrowej:

Na mocy  art. 18. 1.  Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7.

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej musi zawierać:

1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem (dalej zwanej wnioskodawcą);

2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;

3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Podmiot, do którego kierowany jest wniosek o zapewnienie dostępności ma 7 dni na zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. W szczególnych przypadkach, po uprzednim skontaktowaniu się z wnioskodawcą i podaniu przyczyny opóźnienia, podmiot może wyznaczyć inny termin na zapewnienie dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Wniosek do pobrania na stronie internetowej: https://lodz.gum.gov.pl/mlo/uslugi/pliki-do-pobrania/deklracja-dostepnosci/4478,Deklaracja-dostepnosci.html

 

Wniosek o zapewnienie dostępności można składać:

Drogą elektroniczną: oum.lodz.@poczta.gum.gov.pl

Drogą pocztową, na adres: Okręgowy Urząd Miar w Łodzi, ul. Narutowicza 75, 90-132 Łódź.

 

Informacja o Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych - RODO:

Klauzula informacyjna Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi jest dostępna na stronie internetowej:  https://lodz.gum.gov.pl/mlo/urzad/klauzula-rodo/3102,Klauzula-RODO.html
 

do góry