Nawigacja

Zakres notyfikacji

Zakres notyfikacji

Autor : Główny Urząd Miar

Przyrządy pomiarowe podlegające ocenie zgodności w oparciu o:

Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych (NAWI)

Wagi nieautomatyczne

D, D1, F, F1

Dyrektywę 2014/32/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (MID)

Przyrząd pomiarowy

Moduły oceny zgodności

Wodomierze

(Załącznik MI-001)

D, F

Gazomierze i przeliczniki do gazomierzy

(Załącznik MI-002)

D

Liczniki energii elektrycznej czynnej
(Załącznik MI-003)

D, F

Ciepłomierze

(Załącznik MI-004)

D

Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru cieczy innych niż woda - z wyłączeniem cieczy kriogenicznych
(Załącznik MI-005)

D, F

Wagi automatyczne
(Załącznik MI-006)

D, D1, F, F1

Taksometry

(Załącznik MI-007)

D, F

Materialne miary długości
(Załącznik MI-008 )

D, D1, F1

Naczynia wyszynkowe
(Załącznik MI-008)

A2, D, D1, F1

Przyrządy do pomiaru wymiarów:
- Przyrządy do pomiaru długości
- Przyrządy do pomiaru pola powierzchni
(Załącznik MI-009)

D, D1, F, F1

Analizatory spalin
samochodowych
(Załącznik MI-010)

D, F

Link poniżej przestawia zakres notyfikacji Jednostki Notyfikowanej Nr 1446 na stronie Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=country.nb&refe_cd=EPOS_54796

do góry