Nawigacja

Historia JN1446

Historia JN1446

Autor : Główny Urząd Miar

Dnia 16 kwietnia 2004 r. zostaliśmy notyfikowani Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej jako jednostka wyznaczona do realizacji zadań związanych z oceną zgodności oraz nadano nam Nr 1446.

Numer identyfikacyjny Jednostki Notyfikowanej w bazie NANDO

Od tego dnia Jednostka Notyfikowana Nr 1446 dokonuje oceny zgodności wag nieautomatycznych z wymaganiami Dyrektywa Rady nr 90/384/EWG z dnia 20 czerwca 1990 dotycząca harmonizacji prawa Państw Członkowskich w dziedzinie wag nieautomatycznych (Dz. U. L 189 z 20.7.1990, str. 1), wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr4,poz.23), zastąpiona przez Dyrektywę 2009/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wag nieautomatycznych (Dz. U. L 122 z dnia 16.05.2009 r., str. 6, wersja ujednolicona).

Zakres notyfikacji Jednostki Notyfikowanej Nr 1446

Od dnia 1 sierpnia 2007 r. zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, poprzedzonej decyzją Ministra Gospodarki nr 14/2007 z dnia 31 lipca 2007 r., Jednostka Notyfikowana Nr 1446 może wykonywać ocenę zgodności wg dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/22/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (Dz. Urz. UE L 135 z 30. kwietnia 2004 r., str. 1-80, Dz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 149) wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27) następujących przyrządów pomiarowych:

 • liczniki energii elektrycznej czynnej (weryfikacja wyrobu –moduł F)
 • instalacje pomiarowego ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda (weryfikacja wyrobu –moduł F)
 • wagi automatyczne (weryfikacja wyrobu –moduł F,F1)
 • analizatory spalin samochodowych (weryfikacja wyrobu –moduł F)
 • przyrządy do pomiaru długości, pola powierzchni skór (weryfikacja wyrobu –moduł F,F1)
 • materialne miary długości (weryfikacja wyrobu –moduł F1)
 • naczynia wyszynkowe (weryfikacja wyrobu –moduł F1)

Zakres notyfikacji Jednostki Notyfikowanej Nr 1446

Następnie zostaliśmy notyfikowani Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej 8 stycznia 2008 r. do przeprowadzenia oceny zgodności wodomierzy (weryfikacja wyrobu – moduł F)

Dnia 4 czerwca 2009 r. decyzją nr 8/2009 Minister Gospodarki udzielił nam autoryzacji, a następnie zostaliśmy notyfikowani Komisji Europejskiej 12 czerwca 2009 r. jako jednostka wyznaczona do realizacji procedury oceny zgodności taksometrów (weryfikacja wyrobu – moduł F), oraz modułu D- zapewnienia jakości produkcji dla następujących przyrządów pomiarowych:

 • wodomierze,
 • gazomierze i przeliczniki do gazomierzy,
 • liczniki energii elektrycznej czynnej
 • ciepłomierze,
 • miary materialne – naczynia wyszynkowe.

Zakres notyfikacji Jednostki Notyfikowanej Nr 1446

Dnia 16 marca 2011 r. decyzją nr 23/2011 Minister Gospodarki udzielił autoryzacji Okręgowemu Urzędowi Miar w Łodzi, a następnie Komisja Europejska dnia 15 listopada 2012 r. rozszerzyła zakres notyfikacji w ramach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/22/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (MID) na wykonywanie oceny zgodności:

 • instalacji pomiarowych (zapewnienie jakości procesu produkcyjnego - moduł D),
 • wag automatycznych (zapewnienie jakości procesu produkcyjnego - moduł D, D1),
 • taksometrów (zapewnienie jakości procesu produkcyjnego - moduł D),
 • materialnych miary długości (zapewnienie jakości procesu produkcyjnego - moduł D, D1),
 • naczyń wyszynkowych (wewnętrzna kontrola produkcji oraz badania wyrobu przez JN - moduł A1, zapewnienie jakości procesu produkcyjnego - moduł D1),
 • przyrządów do pomiaru długości, pola powierzchni oraz wielu wymiarów (zapewnienie jakości procesu produkcyjnego - moduł D, D1),
 • analizatorów spalin samochodowych (zapewnienie jakości procesu produkcyjnego - moduł D).

Zakres notyfikacji Jednostki Notyfikowanej Nr 1446

Komisja Europejska w dniu 06 stycznia 2015 r. przedłużyła notyfikację Jednostce Notyfikowanej Nr 1446 na wykonywanie oceny zgodności w ramach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/22/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (MID).

Zakres notyfikacji Jednostki Notyfikowanej Nr 1446

W dniu 12 lipca 2016 roku Komisja Europejska notyfikowała JN1446 do wykonywania oceny zgodności przyrządów pomiarowych w ramach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych (NAWI) oraz Dyrektywy 2014/32/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (MID).

Zakres notyfikacji Jednostki Notyfikowanej Nr 1446 Zakres notyfikacji Jednostki Notyfikowanej Nr 1446


do góry