Nawigacja

Klauzula RODO

Klauzula RODO

Autor : Dagmara Wojtasiak
Opublikowane przez : Adam Sobestyanczyk


Klauzula informacyjna Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy:

 1. Szanowny/a Panie/Pani, Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi, zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Okręgowy Urząd Miar w Łodzi, ul. G. Narutowicza 75, 90-132 Łódź lub telefonując pod numer: +48 (42) 678-77-66
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Mariusza Kuśmierskiego, z którym można się skontaktować pod adresem: m.kusmierski@secmed.pl;
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
  1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem przez Okręgowy Urząd Miar w Łodzi zadań statutowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  2. rekrutacji, rezerwacji wizyt, czy zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO,
  3. prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub c) RODO.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Okręgowym Urzędzie Miar w Łodzi. Przy czym podanie danych jest:
  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa,
  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
 6. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub zawarcia umowy.
 7. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. podmioty, które przetwarzają dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 4 celu przetwarzania, w tym również wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 9. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 12. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych:
  1. przez okres niezbędny do realizacji zadań, o których mowa w pkt. 4,
  2. do momentu odwołania udzielonej przez Panią/Pana zgody lub wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie - w przypadku danych podanych dobrowolnie,
  3. do upływu czasu określonego w przepisach prawa nakazujących przechowanie danych (obowiązek archiwizacyjny),
  4. do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń dotyczących wykonania umowy.
 13. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 14. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 15. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
do góry