Nawigacja

Kalendarium

Kalendarium

Opublikowane przez : Piotr
ROK Wydarzenia
1915 Utworzenie placówki legalizacyjnej o nazwie: „Sprawdzanie wagi i miar” – przy Magistracie w Łodzi.
1919 Powołanie Miejscowego Urzędu Miar w Łodzi podległego Okręgowemu Urzędowi Miar w Warszawie.
1945 Powstanie Łódzkiego Okręgowego Urzędu Miar wraz z podległymi mu Obwodowymi Urzędami Miar.
1952 Zmiany terytorialne powodują przydzielenie Obwodowych Urzędów Miar w: Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu, Inowrocławiu i Chojnicach, a pozbawiają Obwodów w Płocku i Kaliszu.
1965 Utworzenie Wydziału Nadzoru Legalizacyjnego.
1966-1979 Wprowadzenie Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI) jako obowiązującego w Polsce.
1966 Powstanie Centralnego Urzędu Jakości i Miar w Warszawie. Zmiana nazwy na Okręgowy Urząd Jakości i Miar w Łodzi.
1971 Utworzenie Obwodowych Urzędów Jakości i Miar w Łęczycy i Zduńskiej Woli.
1972 Przywrócenie poprzedniego nazewnictwa: Okręgowy Urząd Miar w Łodzi i Obwodowe Urzędy Miar.
1978-1985 Tworzenie nowej struktury wydziałów i powstawanie nowych stanowisk pomiarowych.
1980 Likwidacja Obwodowego Urzędu Miar w Łodzi.
1982-1990 Zgłoszenie, przyjęcie i zastosowanie około 20 projektów racjonalizatorskich z dziedziny metrologii.
1985 Zakup pierwszego komputera.
1988 Zmiana nazwy na Okręgowy Urząd Miar i Jakości w Łodzi.
1991 Powstanie Wydziału Chemii Analitycznej z przekształcenia Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego WZORMAT w czwarty wydział techniczny Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi.
1993 Uchwalenie ustawy o Utworzeniu Głównego Urzędu Miar oraz ustawy Prawo o Miarach.
1994

Likwidacja Polskiego Komitetu Normalizacji Miar i Jakości, a w jego miejsce utworzenie: Głównego Urzędu Miar, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Ponowne powołanie Obwodowego Urzędu Miar w Łodzi.

Zmiana nazwy na Okręgowy Urząd Miar w Łodzi.

1995-2004 Przygotowania stanowisk pomiarowych, pracowni i laboratoriów oraz personelu technicznego do wkroczenia w szeregi państw Unii Europejskiej.
1999 Zmiany terytorialne powodują odłączenie Obwodowych Urzędów Miar w Płocku i Radomiu, a przyłączenie Obwodu Kieleckiego.
2001 Wdrożenie systemu jakości w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2001
2002

Otrzymanie dyplomu wyróżniającego Okręgowy Urząd Miar w Łodzi w konkursie „Bezpieczny obiekt 2002” organizowanym pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi.

Utworzenie ogólnopolskiej Komisji ds. Towarów Paczkowanych przy Okręgowym Urzędzie Miar w Łodzi. Komisja działała do końca roku 2003.

2003

Uruchomienie stanowiska pomiarowego do sprawdzania butelek miarowych i szablonów.

Uruchomienie stanowiska pomiarowego do sprawdzania barometrów.

2004

Uruchomienie stanowiska pomiarowego do sprawdzania analizatorów spalin samochodowych.

Uruchomienie stanowiska pomiarowego do wzorcowania kluczy dynamometrycznych
i momentu siły.

Zakupiono i uruchomiono maszynę wytrzymałościową do wzorcowania siłomierzy użytkowych w zakresie od 2÷100 kN do sił rozciągających i ściskających.

Uruchomienie stanowiska pomiarowego do sprawdzania mierników różnicowo-prądowych.

Nadanie przez Komisję Europejską Okręgowemu Urzędowi Miar w Łodzi statusu Jednostki Notyfikowanej Nr 1446 zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej NAWI 90/384.

2005

Uruchomienie stanowiska pomiarowego do pomiaru mętności.

Obwodowym Urzędzie Miar w Kielcach – uruchomienie 2 stanowisk pomiarowych do wzorcowania twardościomierzy i maszyn wytrzymałościowych do prób statycznych oraz 3 stanowisk pomiarowych do sprawdzania przyrządów suwmiarkowych, mikrometrycznych i czujników zegarowych.

Akredytacja – utworzenie Zespołu Laboratoriów Wzorcujących i zgłoszenie do Polskiego Centrum Akredytacji siedemnastu rodzajów przyrządów pomiarowych.

2006

19 stycznia – Okręgowy Urząd Miar w Łodzi otrzymał Certyfikat Akredytacji Laboratorium Wzorcującego o Nr AP 087

Wprowadzenie dyrektywy MID

Zaplanowano poszerzenie Notyfikacji o dyrektywę MID (Dyrektywa o przyrządach pomiarowych) i zgłoszenie kolejnych dziedzin pomiarowych do Akredytacji

Uruchomienie 2 stanowisk pomiarowych do wzorcowania przymiarów do 5 m i do 25 m.

Uruchomienie stanowiska pomiarowego do wzorcowania przyrządów do pomiaru wilgotności i temperatury powietrza.

Uruchomienie stanowiska pomiarowego z kompresorem do legalizacji i wzorcowania manometrów.

Uruchomienie stanowiska pomiarowego do sprawdzania przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym.

2007

Rozszerzenie zakresu akredytacji w poszczególnych dziedzinach: materiały odniesienia, wielkości geometryczne, siła i moment siły oraz twardość.

Rozszerzenie zakresu notyfikacji o Dyrektywę 2004/22/WE (MID) na wykonywanie oceny zgodności takich przyrządów jak:

(MI 003) liczniki energii elektrycznej czynnej wg modułu F,

(MI 005) instalacje do cieczy innych niż ciecze kriogeniczne wg modułu F,

(MI 006) wagi automatyczne wg modułu F, F1,

(MI 008) miary materialne wg modułu F1:

- Materialne miary długości,

- Naczynia wyszynkowe,

(MI 009) przyrządy do pomiaru wymiarów wg modułu F, F1:

-Przyrządy do pomiaru długości,

-Przyrządy do pomiaru pola powierzchni,

(MI 010) analizatory spalin samochodowych wg modułu F

Uruchomienie stanowiska pomiarowego do wzorcowania mierników o długości 4,7 m
do pomiaru poziomu wysokości napełnienia zbiorników.

Uruchomienie stanowiska pomiarowego do wzorcowania termometrów elektrycznych
w zakresie od -25oC do +500oC.

2008

Obwodowym Urzędzie Miar w Piotrkowie Trybunalskim - uruchomienie stanowiska pomiarowego
do wykonywania ekspertyz wodomierzy w zakresach średnic od DN 15 do DN 25.

Uruchomienie stanowiska pomiarowego do sprawdzania wodomierzy wodą zimną
o średnicy przyłącza do 50 mm z grawitacyjnym układem zasilania.

Rozszerzenie zakresu notyfikacji o Dyrektywę 2004/22/WE (MID) na wykonywanie oceny zgodności:

Wodomierzy (MI 001) wg modułu F.

Kolejne rozszerzenie zakresu akredytacji w poszczególnych dziedzinach: wilgotność, temperatura oraz objętość.

2009

Zmiany organizacyjne w Okręgowym Urzędzie Miar w Łodzi

-Przeniesienie z Wydziału Metrologii Elektrycznej, Akustyki i Fizykochemii dwóch   pracowni:

-Pracownie Akustyki do Wydziału Długości, Kąta, Masy i Siły,

-Pracownie Pomiarów Fizykochemicznych do Wydziału Chemii Analitycznej

-Zmiana nazw wydziałów z:

-Wydziału Długości, Kąta, Masy i Siły na Wydział Mechaniki i Akustyki,

-Wydziału Objętości i Przepływy na Wydział Termodynamiki,

-Wydziału Metrologii Elektrycznej, Akustyki i Fizykochemii na Wydział Elektryczny,

-Wydziału Chemii Analitycznej na Wydział Chemii Analitycznej i Fizykochemii.

Rozszerzenie zakresu notyfikacji o Dyrektywę 2004/22/WE  (MID) na wykonywanie oceny zgodności:

- wodomierzy (załącznik MI-001) wg modułu D

- gazomierzy, przeliczników gazomierzy (załącznik MI-002) wg modułu D

- liczników energii elektrycznej czynnej (załącznik MI-003) wg modułu D

- ciepłomierzy (załącznik MI -004) wg modułu D

- naczyń wyszynkowych (załącznik MI-008) wg modułu D

- taksometrów (załącznik MI-007) wg modułu F

Kolejne rozszerzenie zakresu akredytacji w poszczególnych dziedzinach:

- przyspieszenie,  prędkość i  odległość (bazy drogowe)

- gęstość i  lepkość

Uruchomienie stanowiska pomiarowego do sprawdzania przyrządów do pomiarów drgań mechanicznych.

Uruchomienie stanowiska pomiarowego do sprawdzania odmierzaczy LPG z kolbą metalową II rzędu 20 dm3

Uruchomienie stanowiska pomiarowego do pomiaru gęstości ciekłych wzorców gęstości
i do wzorcowania gęstościomierzy oscylacyjnych.

2010

Uruchomienie stanowiska pomiarowego do wzorcowania liczników prądu stałego.

Uzyskanie pełnej zdolności pomiarowej stanowiska do wzorcowania i ekspertyz wodomierzy i przetworników przepływu do ciepłomierzy do wody sprawdzanych wodą zimna i ciepłą.

Udział w konferencji POOMT 2010 (Czwarta konferencja-Promieniowanie optyczne, oddziaływanie, metrologia, technologia)

 • wygłoszenie referatu "Analiza wyników wzorcowania wzroców widmowego współczynnika przepuszczania i gęstości optycznej widmowego wpółczynnika przepuszczania z użyciem filtrów neutralnych, napylanych i ciekłych".

23 lipca uruchomienie strony internetowej.

Uruchomienie stanowiska do wzorcowania pipet tłokowych, dozowników tłokowych i biuret tłokowych oraz uzyskanie akredytacji PCA na wzorcowanie ww. przyrządów pomiarowych

Uruchomienie stanowiska do wzorcowania pirometrów radiacyjnych i uzyskanie akredytacji PCA na ich wzorcowanie.

Rozszerzenie zakresu akredytacji o nowe poddziedziny:

- w wielkościach chemicznych o konduktometrię i analizę gazów

- w wielkościach geometrycznych o geometrię powierzchni

- w sile i momencie siły o udarność

- w temperaturze o termometrię radiacyjną

Udział w V Kongresie Metrologii 2010 organizowanym przez Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN przy współudziale Politechniki Łódzkiej i Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP oraz wygłoszenie poniższych referatów przez pracowników Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi:

 • „Metody sprawdzania liczników energii elektrycznej prądu przemiennego i stałego”,
 • „Niepewność pomiaru przy kontroli metrologicznej wodomierzy”,
 • „Chemiczne materiały odniesienia”,
 • „Wyznaczanie płaskości płyt pomiarowych i prostoliniowości liniałów różnymi metodami”.
2011

Udział w XIII Międzynarodowych Targach Analityki i Technik Pomiarowych EUROLAB, które odbyły się w dniach 9-11 marca 2011 r. w Centrum MT Polska w Warszawie przy ul. Marsa 56c. Ekspozycja pracowni na stoisku Głównego Urzędu Miar:

 •     Pracowni Pomiarów Objętości
 •     Pracowni Pomiarów Ciśnienia, Temperatury i Wilgotności
 •     Pracowni Wzorców Chemicznych
 •     Pracowni Fizykochemii

Uruchomienie stanowiska do badania odporności wodomierzy na ciśnienie.

Uruchomienie stanowiska do wzorcowania liczników kontrolnych do gazu ciekłego propan-butan stanowiące wzorce odniesienia przy legalizacji i kontroli odmierzaczy paliw ciekłych gazu ciekłego propan-butan                        ( w tym LPG ). Możliwe jest również zastosowanie stanowiska do legalizacji instalacji pomiarowych przewoźnych do gazu ciekłego propan-butan montowanych na pojazdach samochodowych.

Rozszerzenie zakresu akredytacji o nową dziedzinę "przepływ" oraz o nowe poddziedziny:

 • w wielkościach geometrycznych o pomiary współrzędnościowe
 • w masie o gęstościomierze zbożowe

Udział w konferencjach:

 • VIII konferencji naukowo-technicznicznej Podstawowe Problemy Metrologii 2011   w Krynicy 12-15 czerwca 2011 r.
 • XLIII Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów MKM’2011 w Białymstoku 21-23 września 2011 r.
 • II Międzynarodowej Konferencji – Zarządzanie Produkcją w Łodzi w dniu 23 września 2011 organizowanej przez Katedrę Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej oraz Koło Naukowe Zarządzania Produkcją i Konsultingu

z łącznym wygłoszeniem 5 referatów.

2012

Uruchomienie stanowiska pomiarowego do sprawdzania instalacji do cieczy spożywczych.

Wprowadzenie do oferty dwóch nowych wzorców mętności wody odtwarzających wartości mętności 200 NTU i 800 NTU wyrażonych w nefelometrycznej jednostce mętności NTU.

Udział w IX Konferencji Podstawowe Problemy Metrologii PPM'2012 w dniach 03-06 czerwca 2012 r. w Krynicy Zdroju z wygłodzeniem 3 referatów.

Rozszerzenie zakresu akredytacji o nową poddziedzinę 19.02 „termometria nieelektryczna”.

Rozszerzenie zakresu notyfikacji w zakresie Dyrektywy 2004/22/WE (MID) na wykonywanie oceny zgodności:

 • instalacji pomiarowych (załącznik MI-005) wg modułu D,
 • wag automatycznych (załącznik MI-006) wg modułu D i D1,
 • taksometrów (załącznik MI-007) wg modułu D,
 • materialnych miary długości (załącznik MI-008) wg modułu D i D1,
 • naczyń wyszynkowych (załącznik MI-008) wg modułu A1 i D1,
 • przyrządów do pomiaru długości, pola powierzchni oraz wielu wymiarów (załącznik MI-009) wg modułu D i D1,
 • analizatorów spalin samochodowych (załącznik MI-010) wg modułu D.
2013

Rozszerzenie zakresu akredytacji o nową przyrządy pomiarowe poddziedzinach:

 • 6.01 „długość” o czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,005 mm i pierścienie wzorcowe,
 • 20.01 „objętość” o pipety tłokowe wielokanałowe,
 • 2.01 „akustyka” o indywidualne mierniki ekspozycji na dźwięk.
2014

Udział w konferencji POOMT 2014 Promieniowanie Optyczne, Oddziaływanie, Metrologia, Technologia i wygłoszenie referatu „Analiza wybranych właściwości różnych typów luksomierzy”

Udział w X Konferencji Podstawowe Problemy Metrologii PPM’ 2014

 • „Prawna kontrola metrologiczna butelek miarowych”;
 • „Problemy zachowania spójności pomiarowej chromatografu gazowego”;
 • „Analiza wybranych właściwości różnych typów luksomierzy”.

Rozszerzenie zakresu akredytowanych usług o nową poddziedzinę 4.08 wzorce refraktometryczne o ciekłe wzorce: 2,2,4-trimetylopentan, cykloheksan, toluen, chlorobenzen i 1-bromonaftalen. 

Ponadto rozszerzenie objęło nowe przyrządy pomiarowe:

 • sprawdziany gwintowe trzpieniowe walcowe,
 • sprawdziany gwintowe pierścieniowe walcowe.

Opublikowanie artykułu „Spójność pomiarowa i wzorcowanie przyrządów pomiarowych” w kwartalniku „Analityka” Nr 1/2014.

2015

Rozszerzenie zakresu akredytowanych usług o nowe przyrządy pomiarowe z obszaru poddziedziny 6.01 długość:

 • sprawdziany gwintowe trzpieniowe stożkowe
 • sprawdziany gwintowe pierścieniowe stożkowe
 • pierścienie wzorcowe

Opublikowanie artykułu „Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym na przykładzie mierników natężenia oświetlenia” w kwartalniku „Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska” nr 2/2015

Opublikowanie artykułu „Scenariusz zapewnienia spójności pomiarowej w pomiarach wykorzystujących chromatografię gazową” w kwartalniku „Analityka” Nr 4/2015

Udział w projekcie systemowym „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie” realizowanym przez Firmę PwC Polska Sp. z o.o. na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2016

Uzyskanie autoryzacji Ministra Rozwoju i Finansów oraz notyfikacji Komisji Europejskiej i państw członkowskich Unii Europejskiej jako jednostka wyznaczona do realizacji zadań związanych z oceną zgodności zgodnie z nowymi Dyrektywami nr 2014/31/UE oraz nr 2014/32/UE.

Rozszerzenie zakresu akredytowanych usług o nowe przyrządy pomiarowe:

 • przymiary półsztywne (poddziedzina 6.01 „długość”)
 • czujniki konduktometryczne (poddziedzina 3.02 „konduktometria”)

Opublikowanie artykułu „Oprogramowanie stosowane w Okręgowym Urzędzie Miar w Łodzi podczas legalizacji zbiorników pomiarowych w kształcie cylindra stojącego, wzorcowanych metodą geometryczną” w Biuletynie Głównego Urzędu Miar „METROLOGIA I PROBIERNICTWO” nr 1(12)/2016).

Udział w pracach Komitetu Technicznego PKN Nr 257 ds. Metrologii Ogólnej.

 

do góry