Nawigacja

Towary paczkowane

Towary paczkowane

Autor : Główny Urząd Miar
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2009r. - Dz. U. Nr 91, poz. 740 z późn. zm.– (zwanej dalej „ustawą”), sprawuje nadzór nad paczkowaniem produktów, w szczególności nad stosowanym przez paczkującego systememkontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego. Dotyczy to wszystkich paczkujących, bez względu na to, czy stosują znak „e”, czy nie.
Paczkujący w terminie co najmniej 7 dni od dnia rozpoczęcia paczkowania produktów, jest obowiązany zgłosić ten fakt zgodnie z art. 12 ustawy, dyrektorowi okręgowego urzędu miar, właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania paczkującego.
Z art. 17 ustawy wynika, że paczkujący, którzy oznaczają swoje produkty znakiem „e”, są zobowiązani do sporządzenia opis uprzyjętego przez siebie systemu oraz do udostępniania tego opisu na każde żądanie organów sprawujących nadzór.
Paczkujący, którzy oznaczają swoje produkty znakiem „e”,dodatkowo powinni tak zorganizować swój system, by umożliwiał on – zgodnie z art. 18 ustawy – odpowiednie dokumentowanie w formie pisemnej lub elektronicznej przeprowadzanych kontroli wewnętrznych ilości towaru paczkowanego oraz by zapewniał przechowywanie tej dokumentacji przez czas określony w ustawie.
Ustawa mówi o dwóch rodzajach kontroli, sprawowanych w tej dziedzinie przez organy administracji miar:
a) kontrola doraźna (art. 14 ustawy),
b) kontrola planowa (art. 20 ustawy).
Kontrolom doraźnym podlegają wszyscy paczkujący, bez względu na to, czy oznaczają swoje produkty znakiem „e” czy nie. Kontrole te mogą być dokonywane tak często, jak to jest konieczne. Są one co do zasady bezpłatne, chyba że zajdzie okoliczność opisana w art.14 ust. 2 ustawy, tj. sprawdzona partia towaru paczkowanego nie spełnia wymagań dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów ustawy. Wtedy pobierana jest opłata jak za kontrolę planową.
Ci paczkujący, którzy oznaczają swoje produkty znakiem „e”, dodatkowo podlegają kontrolom planowym, które mogą odbywać się nie częściej niż raz w roku.
Za czynności związane z kontrolą planową pobiera się od paczkującego opłaty zgodnie z przepisami ustawy Prawo o miarach.
Importerzy towarów paczkowanych, tzn. przedsiębiorcy sprowadzający towary wyprodukowane poza krajami Unii Europejskiej, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy odpowiedzialni są za spełnienie wymagań obowiązujących paczkującego.
Podlegają oni zarówno kontrolom doraźnym jak i planowym – tym ostatnim oczywiście ci, którzy importują towary oznaczane znakiem „e”.
To samo dotyczy zlecających paczkowanie, jak również sprowadzających– przedsiębiorców, którzy sprowadzają towary paczkowane nieoznaczone znakiem „e” z innego państwa – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i wprowadzają go do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Zakres dokonywanych kontroli u paczkujących obejmuje przede wszystkim:
a) zgodnie z art. 4 ustawy i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 7 października 2009 r. w sprawie przeprowadzania kontroli poprawności systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego (Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1376) – ocenę stosowanego przez paczkującego systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego. W ramach tej oceny decydujące znaczenie mają badania partii towarów uznanych przez paczkującego za spełniające wymagania ustawy. Ocena stosowanego przez paczkującego systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego wiąże się z przeprowadzeniem testów referencyjnych,
 
b) sprawdzenie dowodów kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych stosowanych w systemie związanym z paczkowaniem (zgodnie z ustawą Prawo o miarach i własnym, wewnętrznym harmonogramem paczkującego, dotyczącym okresowych wzorcowań),
 
c) jeżeli kontrolowany paczkuje towary ze znakiem „e” – sprawdzenie sposobu dokumentowania i przechowywania wyników kontroli wewnętrznych ilości towaru paczkowanego (art. 18 ustawy).
 
 
Ustawa o towarach paczkowanych powierza organom administracji miar także nadzór nad produkcją butelek miarowych, w szczególności nad stosowanym przez producenta tych butelek systemem ich kontroli wewnętrznej.
 
W Okręgowym Urzędzie Miar w Łodzi, przy Wydziale Termodynamiki, powstała pracownia zajmująca się sprawdzaniem butelek miarowych, jedyna tego typu placówka w polskiej administracji miar.
 
Pracownia ta wyposażona jest w wysokiej klasy aparaturę pomiarową oraz dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą metrologiczną. W ramach działalności pracowni możliwe jest również dokonywanie skalowania i sprawdzania szablonów, służących do kontroli poziomu napełnienia butelek miarowych.
 
Zapraszamy do współpracy wszystkich producentów butelek miarowych jak
i paczkujących, wykorzystujących przy kontroli napełnienia tych butelek odpowiednie szablony.
 
 
Dodatkowych informacji na powyższe tematy udzielają pracownicy Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi (w dniach: pon-pt, w godzinach: 730-1530):
 
 

Główny Specjalista

Joanna Hiller
 

St. Inspektor

Piotr Rejnsz
 

Specjalista

Grzegorz Majer

 

tel. (42) 678-68-58
tel. kom. 601-500-285
e-mail: oum.lodz.towpacz@poczta.gum.gov.pl

 

do góry